Visi dan Misi

VISI

 

Menjadi lembaga terkemuka dalam kajian Islam yang Moderat, Progresif dan Inklusif, yang bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan

MISI

1. Menyebarluaskan pandangan Islam yang rahmatan lil alamin secara konstruktif untuk kemajuan peradaban manusia.

2. Membangun jaringan internasional untuk kemajuan kajian Islam yang moderat, progresif dan inklusif.

3. Menjadi lembaga rujukan yang terkemuka dalam kajian mengenai Islam moderat yang berkemajuan